Materiali audioviziv dhe arkivi fotografik nga aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të FGK në lidhje me Ekspozitat Ndërkombëtare, aktivitetet e posacme, aktivitetet edukative, etj.Arkivi përditësohet dhe pasurohet vazhdimisht.