Ρύθμιση επικοινωνίας με υπηρεσίες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Ψυχικό, 17/03/2020

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1)Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

2)Τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμούς ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/ 12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ465ΤΛ6-6Ι1),

Αποφασίζει

Από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, η οποία αναρτάται τόσο στην είσοδο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος όσο και στον Ιστότοπό του (www.hfc.gr), και μέχρι την 30ή Απριλίου 2020, η  αυτοπρόσωπη επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος (εκτός από εκπροσώπους ταχυδρομικών υπηρεσιών) θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, και μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού στα τηλέφωνα του Ιδρύματος (210-6776540 – 7).

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Kωνσταντίνος Τσουκαλάς