Αρχείο Νέα και Προκηρύξεις

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έξι (6) ατόμων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) 2017. ΕΛΗΞΕ

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υπολοποίησης της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. ΕΛΗΞΕ

3. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT B 2115/23.12.2016

4. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. ΕΛΗΞΕ.

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΗΞΕ.

Αίτηση Συμμετοχής

6. Προκήρυξη μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης–ελέγχου ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π. ΕΛΗΞΕ

7. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT B 2180/2.2.2017

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΕΙΠ 1/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 – 14 ΜΑΪΟΥ 2017ΑΔΑΜ: 17PROC005861960

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2018 ΕΛΗΞΕ

Αίτηση Συμμετοχής

10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 14ης ΔΕΒΘ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 25 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αίτηση Συμμετοχής

11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2017
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 11- 14 ΜΑΙΟΥ 2017 ΑΔΑΜ: 17PROC006044345

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2017
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 11- 14 ΜΑΙΟΥ 2017 ΑΔΑΜ: 17PROC006066871

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΛΗΞΕ

Αίτηση Συμμετοχής

14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ ΤΗΣ 14ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΛΗΞΕ

Αίτηση Συμμετοχής

15. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΙΟΥ 2017

Αίτηση συμμετοχής

16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 14 ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2017

Αίτηση συμμετοχής

17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2017

Αίτηση συμμετοχής

18. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΙΟΥ 2017

Αίτηση συμμετοχής

19. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2017

Αίτηση συμμετοχής

20. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT B 2363/07.04.2017

21. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα ανθρωπομήνες, πέντε ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2019), καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών.

Αίτηση συμμετοχής

22. Απόφαση ανάθεσης σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδας της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

23. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 15ης και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018 και Μάιος 2019) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343)
σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT 2618/14.7.2017

Δείτε προηγούμενες Προκηρύξεις

24. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έως 3 μηνών, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τη διοργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση συμμετοχής

25. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης
της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018)
στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT 3049 /23.1.2018.

26. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου 2 μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τη διοργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση συμμετοχής

27. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 15ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 03- 06 ΜΑΙΟΥ 2018 ΑΔΑΜ: 18PROC002739065

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

28. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΕΙΠ 2/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 15ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15 ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
03 – 06 ΜΑΪΟΥ 2018 ΑΔΑΜ: 18PROC002787521
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

29. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΟΜΑΔΑΣ 25 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΔΙΕΘΥΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 6 ΜΑΪΟΥ 2018.

Αίτηση Συμμετοχής

30. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 15ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 03- 06 ΜΑΙΟΥ 2018 ΑΔΑΜ: 18PROC002887469

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

31. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ ΤΗΣ 15ΗΣ ?ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 03-06 ΜΑΪΟΥ 2018

Αίτηση Συμμετοχής

32. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΚΑΙ 16ΗΣ ?ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΪΟΣ 2018, ΜΑΪΟΣ 2019)

Αίτηση Συμμετοχής

33. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ?ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3-6 ΜΑΪΟΥ 2018

Αίτηση Συμμετοχής

34. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3-6 ΜΑΪΟΥ 2018

35. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ?ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3-6 ΜΑΪΟΥ 2018

36. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ?ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3-6 ΜΑΪΟΥ 2018

37. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3-6 ΜΑΪΟΥ2018

38. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343)σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT 3249/23.3.2018

39. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343)σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT 3249 /23.3.2018 επιλαχούσες

40. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 16 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (9-12 Μαΐου 2019) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση Συμμετοχής

41. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2019) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 4202/8.1.2019

42. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (9-12 Μαΐου 2019) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση Συμμετοχής

43. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΕΙΠ 1/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 16ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15 ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09 – 12 ΜΑΪΟΥ 2019 ΑΔΑΜ: 19PROC004696565

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

44. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 16ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 09- 12 ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΔΑΜ: 19PROC004751718

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

45. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 16ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 09- 12 ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΔΑΜ: 19PROC004772771

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019, 16/04/2019: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 16ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 09-12 ΜΑΪΟΥ 2019» – ΤΜΗΜΑ Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

46. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2019)
στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 4448/19.3.2019

47. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

48. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

49. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

50. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

51. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

52. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (9-12 Μαΐου 2019)
στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 4448/19.3.2019

ΑΔΑΜ: 20PROC006146126

53. Πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου , 9 ατόμων που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση συμμετοχής

54. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΠ 04/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15
ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07 – 10 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΔΑΜ: 20PROC006146126

55. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5587/12.12.2019

56. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 07- 10 ΜΑΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006267050

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΗΣΣΕΤΑΙ ΑΓΟΝΟΣ

57. Πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

ΑΙΤΗΣΗ

58. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 1/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 07 – 10 ΜΑΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006384595

59. Ανακοίνωση Δωρεάς “Μουσειολογικής” και “Μουσειογραφικής” Μελετών του “Μουσείου Φιλικής Εταιρείας” στην Οδησσό Ουκρανίας.

60. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5835/13.02.2020.