From Athens to Washington D.C.: Oikos, Polis, Ecumene20210209131543