ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

21. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα ανθρωπομήνες, πέντε ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2019), καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών.

Αίτηση συμμετοχής 

22. Απόφαση ανάθεσης σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδας της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

23. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 15ης και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018 και Μάιος 2019) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343)
σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT 2618/14.7.2017

Δείτε προηγούμενες Προκηρύξεις

24.  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έως 3 μηνών, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τη διοργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Αίτηση συμμετοχής