54.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΠ 04/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15
ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07 – 10 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΔΑΜ: 20PROC006146126

55. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17 ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5587/12.12.2019

56. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 07- 10 ΜΑΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006267050

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΗΣΣΕΤΑΙ ΑΓΟΝΟΣ

57. Πρόσκληση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

ΑΙΤΗΣΗ

58. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 1/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 07 – 10 ΜΑΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006384595

59. Ανακοίνωση Δωρεάς “Μουσειολογικής” και “Μουσειογραφικής” Μελετών του “Μουσείου Φιλικής Εταιρείας” στην Οδησσό Ουκρανίας.

60. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5835/13.02.2020.

61. Έγκριση δεύτερου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» ΕΙΠ 1/2020 «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς και Φιλοξενίας για την πραγματοποίηση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 07 – 10 Μαΐου 2020» και ματαίωση του διαγωνισμού.

62. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 3/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007163836

63. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 4/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007163703

64. Πίνακας Επιτυχόντων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 2020) στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 5835/13.02.2020

65. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 5/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 19 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007432169 

66. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης και 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

ΑΙΤΗΣΗ

67. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 3/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 19 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007500536

68.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CPV: 79950000 ΑΔΑΜ:20PROC007531393

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2020

69. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσηςτης 17ηςΔιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343)σε συνέχεια της πρόσκλησης COUT6702/15.10.2020

70. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 13/11/2020

71. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STUDIO ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 17ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,19-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

72. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ STUDIO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

73. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΣΤΟ STUDIO ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

74. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΣΤΟ STUDIO ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

75. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» CPV: 72224000 ΑΔΑΜ: 20PROC007634400

76. Κατακύρωση σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για υπηρεσίες κατασκευής studio στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο πλαίσιο της διαδικτυακής διοργάνωσης της 17ης ΔΕΒΘ

77. Απόφαση κατακύρωσης σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για την τηλεοπτική και ηχητική κάλυψη της συναυλίας των έργων του Σκαλκώτα για παιδιά.

78. Κατακύρωση σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για υπηρεσίες catering στο στούντιο της Αθήνας .

79. Κατακύρωση σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για υπηρεσίες καθαρισμού-απολύμανσης στο studio της Αθήνας κατά την 17η ΔΕΒΘ.

80. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ 14ΗΣ, 15ΗΣ, 16ΗΣ, 17ΗΣ, 18ΗΣ, 19ΗΣ ΚΑΙ 20ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΜΕ MIS 5002343

81. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 18ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

82. ΠΡΑΞΗ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» MIS 5002343 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2021

83. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 3/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 18ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 25 – 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

84. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 2/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 18ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 25 – 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

85. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ.

86. Παροχή διευκρινίσεων επί όρων της με αριθ. Πρωτ. C-OUT 11093/18-11-2022 διακήρυξης διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση του οικοσυστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού»

87. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «Διοργάνωση 14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης και 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (Κωδ. ΟΠΣ 5002343)

88. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 19ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 04-07 ΜΑΙΟΥ 2023

89. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 19ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 04-07 ΜΑΙΟΥ 2023

90. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 19ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13, 14 και 15 ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 04 – 07 ΜΑΙΟΥ 2023

91. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 4/2023 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 04 – 07 ΜΑΙΟΥ 2023

92. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 5002343) ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ C OUT 11958-7/03/2023| Hμέρα Ανάρτησης: 4/4/23

93. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «Διοργάνωση 14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης και 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (Κωδ. ΟΠΣ 5002343)

94. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «Διοργάνωση 14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης και 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (Κωδ. ΟΠΣ 5002343) 

95. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης « Επιχορήγηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT : 12258 -7/04/2023

96. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης « Επιχορήγηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT : 12312-12/04/2023

97. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για την διοργάνωση της Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5002343) σε συνέχεια της πρόσκλησης Αρ. Πρωτ.: 12312/12/04/2023

98. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2023 «SUB.6.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 20ΗΣ ΚΑΙ 21ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

99. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 20ης ΔΕΒΘ

100. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

101. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

102. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

103. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 16-19.05.2024»

104. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 20ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

105. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 20ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

106. Πράξη «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 6005005)

107. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΊΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της Πράξης «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (Κωδ. ΟΠΣ 6005005)

108. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 6005005) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 15765/27-3-2024

109. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της Πράξης «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (Κωδ. ΟΠΣ 6005005)

110. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 6005005) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 15940/15.04.2024 ΘΕΣΗ Α12 (Υπεύθυνος Διαχείρισης των Social Media)

111. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή επαγγελματικών γευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με κωδ. ΟΠΣ 6005005.

112. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού / βίντεο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με κωδ. ΟΠΣ 6005005.

113. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΟΠΣ 6005005) σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT 15940/2024 [10/05/2024]