ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έξι (6) ατόμων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) 2017. ΕΛΗΞΕ

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υπολοποίησης της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. ΕΛΗΞΕ

3. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT B 2115/23.12.2016

4. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. ΕΛΗΞΕ.

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΗΞΕ.

Αίτηση Συμμετοχής 

6. Προκήρυξη μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης–ελέγχου ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π.

7. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT B 2180/2.2.2017

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΕΙΠ 1/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 – 14 ΜΑΪΟΥ 2017ΑΔΑΜ: 17PROC005861960

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ