Αρχείο Νέα και Προκηρύξεις

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έξι (6) ατόμων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) 2017. ΕΛΗΞΕ

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υπολοποίησης της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. ΕΛΗΞΕ

3. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT B 2115/23.12.2016

4. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. ΕΛΗΞΕ.

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΗΞΕ.

Αίτηση Συμμετοχής

6. Προκήρυξη μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης–ελέγχου ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π. ΕΛΗΞΕ

7. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης ΕΙΠ C-OUT B 2180/2.2.2017

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΕΙΠ 1/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 13 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 – 14 ΜΑΪΟΥ 2017ΑΔΑΜ: 17PROC005861960

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2018 ΕΛΗΞΕ

Αίτηση Συμμετοχής

10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 14ης ΔΕΒΘ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 25 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αίτηση Συμμετοχής

11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2017
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 11- 14 ΜΑΙΟΥ 2017 ΑΔΑΜ: 17PROC006044345

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2017
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, 11- 14 ΜΑΙΟΥ 2017 ΑΔΑΜ: 17PROC006066871

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΛΗΞΕ

Αίτηση Συμμετοχής

14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ ΤΗΣ 14ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΛΗΞΕ

Αίτηση Συμμετοχής

15. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΙΟΥ 2017

Αίτηση συμμετοχής

16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 14 ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2017

Αίτηση συμμετοχής

17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2017

Αίτηση συμμετοχής

18. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΙΟΥ 2017

Αίτηση συμμετοχής

19. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΟΣ 2017

Αίτηση συμμετοχής

20. Σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνέχεια της πρόσκλησης C OUT B 2363/07.04.2017